Fotowedstrijd

Naar aanleiding van het 60-jarig bestaan van de vereniging organiseert de
heemkundige kring Jan Vleminck
in 2024 een fotowedstrijd.

Deelnemen kan tot 31/12/2024.
klik hier voor het reglement.


familie "de Coninck"

 
185 artikels (alfabetisch gerangschikt). | update 2012-01-26 21:47:11
#inventarisitembegindatum
einddatum
121DC.1/121.0.0Kwitantie van 107 Vlaamse ponden, 18 schellingen en 2 Vlaamse groot die door Egidius (Gillis) de Coninck (1669-ca. 1740) aan diens broer Ludovicus Franciscus de Coninck (1674-1758 - koopman/bankier te Antwerpen) betaald werden, aangaande de bodemrarij belegd in de handelsexpeditie van het koopvaardijschip Succia, dat onder leiding van de kapitein Laurent Rottenbourg van het Zweedse Göteborg, via het Spaanse Cadix, naar het Indische Bengalen zou zeilen. Deze verzekeringspolis berustte bij John Edwards op wiens naam de polis werd afgesloten. 05/03/1739
05/03/1739
122DC.1/122.0.0Scheiding en deling van de nagelaten kapitaalrenten van de Antwerpse koopman/bankier Josephus de Coninck (1665-1717), opgemaakt door de Antwerpse notaris Theodoor Van Merlen in het bijzijn van de getuigen Laureys Cornelissen en Theodoor Van Merlen de Jonge, ten gunste van diens broers en zus Egidius (Gillis) de Coninck (1669-ca. 1740), Ludovicus Franciscus de Coninck (1674-1758 - koopman/bankier) en Maria Franchoise de Coninck (1664-1719 - gehuwd met Jacobus Henricus Claessens 1668-1738), allemaal kinderen van de Antwerpse koopman/bankier Johan de Coninck (1619-1684) en diens tweede vrouw Helena Chauvin (1641-1698). Eduardus Emtinck (ca. 1662-1724 - advocaat van bij de Grote Raad van Mechelen en oud-aalmoezenier van Antwerpen), de man van wijlen Maria Magdalena de Coninck (1672-1706), werd als testamentair momboir/voogd van diens vijf minderjarige kinderen bedacht met een legaat van 30.000 gulden. Andere erfgenamen waren: Joannes Franciscus de Coninck (° 1655 - priester), Jacobus de Coninck (1661-1724 - koopman/bankier) en Helena Catharina De Jonghe (+ 1745); de dochter van wijlen Anna Maria de Coninck (° 1659) en Justus Anthonius De Jonghe (+ 1714 - lid van de Provinciale Raad van Vlaanderen), die gehuwd was met Leonard Matthias van der Noot (1676-1753).02/12/1717
02/12/1717
123DC.1/123.0.0Schepenakte, opgesteld door de Antwerpse schepenen Henricus Vinck (1668-1742) en Ignatius de Villegas en ondertekend door stadssecretaris Gaspar Josephus van Horne (1688-1748), betreffende de scheiding en deling van de roerende en onroerende goederen (renten en vastgoed) afkomstig uit de nalatenschap van wijlen Paulo Michiel Chauvin (+ 1714), die getrouwd was met Isabella de Weerdt (huwelijksakte zie V.5/7.0.0). Het merendeel van deze goederen had de erflater verworven via de familie van zijn moeder, Helena de Labistrate (1604-1647). Op 18/03/1693 liet Paulo Michiel Chauvin (+ 1714) zijn testament opmaken door de Antwerpse notaris Anthoni de Pieters, waarna zijn goederen volgens de loting van 12/04/1715 werden verdeeld onder de volgende erfgenamen: Josephus de Coninck (1665-1717 - koopman/bankier), Egidius de Coninck (°1669 - licentiaat in de rechten), Ludovicus Franciscus de Coninck (1674-1758 - koopman/bankier), Maria Franchoise de Coninck (1664-1719 - gehuwd met Jacobus Henricus Claessens 1668-1738), ), allemaal kinderen van de Antwerpse koopman/bankier Johan de Coninck (1619-1684) en diens tweede vrouw Helena Chauvin (1641-1698). Het erfdeel van wijlen Maria Magdalena de Coninck (1672-1706) ging naar haar man Eduardus Emtinck (ca. 1662-1724 - advocaat van bij de Grote Raad van Mechelen en oud-aalmoezenier van Antwerpen), die optrad als testamentair voogd/momboir van diens vijf minderjarige kinderen. 17/04/1715
17/04/1715
124DC.1/124.0.0Schepenakte (voorzien van een perkamenten stadszegel met perkamenten staart), opgesteld door de Antwerpse schepenen Peeter Happart en Judocus Egidius Zeghers en ondertekend door stadssecretaris Constantinus De Weerdt (1642-1700), betreffende de scheiding en deling van de roerende en onroerende goederen (renten en vastgoed) van wijlen Helena Chauvin (1641-1698), zoals die bepaald werd door de akte van loting (26/04/1698) van de hand van de Antwerpse notaris Anthoni de Pieters. De universele erfgenamen waren de vijf overlevende kinderen van de erflaatster, die gehuwd was met de Antwerpse koopman/bankier Johan de Coninck (1619-1684), te weten: Josephus de Coninck (1665-1717 - CAVEL A), Maria Franchoise de Coninck (1664-1719 - gehuwd met Jacobus Henricus Claessens (1668-1738) - CAVEL B), Egidius de Coninck (1669-ca. 1740 - CAVEL E), Maria Magdalena de Coninck (1672-1706 - gehuwd met Eduardus Emtinck (ca. 1662-1724) - CAVEL D) en Ludovicus Franciscus de Coninck (1674-1758 - CAVEL C). Andere vernoemde erfgenamen waren: Joannes Franciscus de Coninck (° 1655 - stiefzoon van de erflaatster), Paulo Michiel Chauvin (+ 1714 - broer van de erflaatster) en Justus Anthonius De Jonghe (+ 1714 - man van Helena's stiefdochter Anna Maria de Coninck ° 1659). Verder volgt er ook een ruime opsomming van persoons- en huisnamen.23/05/1698
23/05/1698
125DC.1/125.0.0Schepenakte (voorzien van twee papieren stadszegels op de laatste beschreven folio), opgesteld door de Antwerpse schepenen Jacob Anthoni de Witte (1629-1688) en Jan Augustijn De Lannoy en ondertekend door stadssecretaris Andries Van Valckenisse, betreffende de scheiding en deling van de roerende en onroerende goederen (renten en vastgoed) van wijlen Johan de Coninck (1619-1684). In de scheiding en deling waren eveneens goederen opgenomen die afkomstig waren uit de sterfhuizen van Anna de Coninck (+ 1682) en Hans de Coninck (1589-1675), die gehuwd was met Maria De Buckere (+ 1671). De vernoemde erfgenamen waren allemaal kinderen van Johan de Coninck (1619-1684) en diens eerste (Anna Maria Macquereel + 1661) en tweede vrouw (Helena Chauvin (1641-1698), te weten: Joannes Franciscus de Coninck (° 1655), Anna Maria de Coninck (° 1659 - geassisteerd door haar man Justus Anthonius De Jonghe + 1714), die optrad als testamentair momboir), Jacobus de Coninck (1661-1724), Isabella de Coninck (° 1659), Jan Carel de Coninck, Maria Franchoise de Coninck (1664-1719), Josephus de Coninck (1665-1717), Egidius de Coninck (1669-ca. 1740), Ludovicus Franciscus de Coninck (1674-1758) en Maria Magdalena de Coninck (1672-1706). Helena Chauvin (1641-1698) en haar broer Paulo Michiel Chauvin (+ 1714) traden eveneens op als testamentaire momboirs of voogden. Verder volgt er ook een ruime opsomming van persoons- en huisnamen.08/03/1698
08/03/1698
126DC.1/126.0.0Schepenakte (voorzien van een papieren stadszegel op de laatste beschreven folio), opgesteld door de Antwerpse schepenen Engelbert Zeger Borrekens (1654-1726) en Norbertus Van Ardenbodegem en ondertekend door stadssecretaris Jacobus Xaverius Goos (1685-1739), betreffende de scheiding en deling van de roerende en onroerende goederen (hoofdzakelijk vastgoed en renten waarvan een groot deel afkomstig was uit de erfenis van Paulo Michiel Chauvin + 1714) van wijlen Josephus de Coninck (1665-1717), zoals die bepaald werd door de akte van loting (14/06/1717). De erflater had eerder (22/02/1715) zijn laatste wilsbeschikking laten attesteren door de Antwerpse notaris Theodoor Van Merlen. De universele erfgenamen waren allen kinderen van de Antwerpse koopman/bankier Johan (Jan) de Coninck (1619-1684) en diens tweede vrouw Helena Chauvin (1641-1698), te weten: Egidius de Coninck (1669-ca. 1740 - broer, CAVEL B), Ludovicus Franciscus de Coninck (1674-1758 - broer, CAVEL C) en Maria Franchoise de Coninck (1664-1719 - zus, geassisteerd door haar man Jacobus Henricus Claessens (1668-1738), die optrad als tetstamentair voogd/momboir, CAVEL A). De overgebleven inboedel werd geschat door Jeronimus Van Schaerenbergh en Gisbert Verhaegen en de beheerders van Josephus' bankrekening waren de Antwerpse bankiers/kassiers Pedro Baut (1650-1736) en Jan Baptist Cogels (1663-1734). (zie ook DC.1/56.0.0 en DC.1/57.0.0)16/06/1717
16/06/1717
127DC.2/1.0.0Officiële akte (voorzien van een papieren zegel) van de benoeming van de Antwerpse koopman/bankier Ludovicus Franciscus de Coninck (1674-1758) tot raadsheer-bijzitter (conseiller assesseur) van de Bergen van Barmharigheid te Antwerpen. Ludovicus Franciscus nam daarmee de positie in van Jan Marinus en bood alvast een kapitaalrente van 3.000 ponden (livres de gros) aan tegen een vergoeding van 5%. De eedaflegging geschiedde in handen van Conrad vander Brugge, raadsheer van de Geheime Raad, en werd ondertekend door de heer Bertrand, secretaris van de Jointe voor de Bergen van Barmhartigheid (1652). 22/06/1699
22/06/1699
128DC.2/2.0.0Schuldbekentenis vanwege de surintendant van de Bergen van Barmhartigheid ten aanzien van de Antwerpse koopman/bankier Ludovicus Franciscus de Coninck (1674-1758). Het ging om een som van 18.000 gulden die binnen de 6 maanden zou worden terugbetaald tegen een intrestvoet van 5%.01/01/1699
31/12/1699
129DC.2/3.0.0Verzoek vanuit Namen vanwege de Antwerpse koopman/bankier Ludovicus Franciscus de Coninck (1674-1758) aangaande zijn sollicitatie van raadsheer-bijzitter van de Bergen van Barmharigheid te Antwerpen. Hij had hiervoor reeds een lening toegestaan van 3.000 ponden tegen een vergoeding van 5%. (officiële benoemingsakte zie DC.2/1.0.0)17/07/1699
17/07/1699
130DC.2/4.0.0Schuldbekentenis vanwege de Jointe voor de Bergen van Barmhartigheid (1652) ten aanzien van de Antwerpse koopman/bankier Ludovicus Franciscus de Coninck (1674-1758), Franchoijs de la Flie en Jan Baptist Lunden (1663-1735) voor een totaalbedrag van 36.000 gulden. De heer de Coninck leende een som van 18.000 gulden, terwijl de twee andere geldschieters elk 3.000 gulden ter beschikking stelden en dit alles tegen een een intrestvoet van 5%.13/10/1699
13/10/1699
131DC.2/5.0.0Rentebrief verleend door de Franse overheid in naam van Lodewijk XV (1710-1774), betreffende enkele staatsobligaties ten gunste van Helena van Roosendael (1698-1763 - gehuwd met de gewezen Antwerpse schepen Simon Joseph de Heuvel 1691-1757), Marie Reine Josephine de Witte (dochter van Joannes Guillelmus Nicolaus de Witte (1695-1737) en Maria van Roosendael (1696-1727) en bijgestaan door haar oom en voogd Balthasar van Roosendael + ca.1739), Jan Frans Michel Lunden (1697-1767), Helena Clara Lunden (1699-1780 - gehuwd met Louis van Colen 1675-1753) en Marie Jeanne Theresia Lunden (meerderjarige dochter van Suzanne Hortense Lunden, thans begijn te Antwerpen). Als makelaars en tussenpersonen worden vermeld: de Antwerpse koopman/bankier Ludovicus Franciscus de Coninck (1674-1758), de Parijse bankier Jean Joseph Lonzeau en de Parijse notarissen Duval en DeRuelle.20/06/1739
20/06/1739
132DC.2/6.0.0Leenakte verleend door Anthonius Henricus Charles d'Ongnies (graaf van Mastaing en Mersicourt, burggraaf van Castieux, baron van Hérimez), keizerlijk kamerheer, kapitein van de keizerlijke lijfwacht en stadshouder van het Soevereine Leenhof van Brabant, betreffende het in leen geven van enkele stukken land te Wilrijk. Deze landgoederen werden door leenheer Jacobus Van Someren verschaft aan de vier kinderen van wijlen Joannes Guillelmus Nicolaus de Witte (1695-1737) en diens tweede vrouw Anna Maria de Vlieghere (1704-1737). Aanwezig bij deze transactie waren ook Theodorus Fabri (leenman) en Joannes De Groot (leenman) en ondertekenend secretaris J. Van den Boom.05/06/1737
05/06/1737
133DC.2/7.0.0Lijst van investeringen, die beheerd werden door de Antwerpse koopman/bankier Ludovicus Franciscus de Coninck (1674-1758). Het ging ondermeer om kapitalen (totaalbedrag van 63.150 livres) die werden belegd in de Franse staatsloterij en in de gabelle (zoutbelasting), aides (alcoholbelasting, vnl. wijn) en taille (vermogensbelasting voor burgers). Het merendeel van de beleggers behoorde tot de top van de Antwerpse financiële elite, te weten: Charles Joseph Roose (1697-1776), Catharina Theresia Emtinck (1704-1764), Catharina Maria Melijn (1709-1755), Guilliam Carlo Lunden en Daniel De Dieu. Verder werden er ook een aantal Franse begunstigden vermeld, te weten: de heer Natte, de heer Le Droit, de heer Berthe, de heer Larsonnier en de heer Boulet.30/03/1742
30/03/1742
134DC.2/8.0.0Nota betreffende het overhandigen van een cijns- en leenboek van het Hof ter Laecken aan Franciscus Dens met de vermelding dat er een nieuw leenboek werd gestart vanaf november 1726.01/01/1733
31/12/1733
135DC.2/9.0.0Huwelijkscontract van de echtelieden Johan de Coninck (1619-1684 - weduwnaar van Anna Maria Macqereel + 1661) en Helena Chauvin (1641-1698), opgemaakt door de Antwerpse notaris Ambrosius Sebille. Aanwezig waren ondermeer Johan Chauvin (+ 1679 - vader van de bruid), Magdalena Batkin (+ 1687 - stiefmoeder van de bruid), Paulo Michiel Chauvin (+ 1714 - broer van de bruid), Hans de Coninck (1589-1675 - vader van de bruidegom), Maria De Buckere (+ 1671 - moeder van de bruidegom), Gillis de Coninck (broer van de bruidegom), Franchois Macquereel (zwager van de bruidegom) en Jan Baptista Macquereel (zwager van de bruidegom). Het paar beloofde hun goederen samen te voegen en bij overlijden eerlijk te verdelen onder hun nakomelingen. Bij gebrek aan kinderen zouden de gezamelijke goederen opnieuw gescheiden worden en terugvloeien naar de betrokken families. De langstlevende echtgenoot verwierf het vruchtgebruik of de zogeheten tochte. Indien Johan de Coninck (1619-1684) eerst zou komen te sterven, had zijn weduwe recht op een erfdeel dat overeen kwam met dat van de kinderen. Wanneer Helena Chauvin (1641-1698) als eerste zou overlijden, had haar kersverse man recht op een eenmalige som van 4.000 gulden. 29/11/1662
29/11/1662
0.006 seconds
A - Aartselaar Cleydael Stier
C - Cogels
CS - Calvert Stier
DC - de Coninck
DG - de Gruben, Kramp, van Parijs, Martens, Fourmont, Fourment, van der Aa, Cardon, de Vlieghere, van Eupen, de Neuff, van Delft, Jordaens, van Horenbeeck, Beeckmans, Pouppez de Kettemis, de Turck, della Faille
H - van Havre
HS - van Havre Schoten
M - Melijn
P - Peeters d'Aertselaer
V - de Weerdt Rubens
VE - van Ertborn
VS - van Havre Stier
 
 

heemkringwijnegem.be maakt gebruik van cookies

Bij akkoord maakt deze website gebruik van cookies voor functioneel gebruik en om de website te analyseren.
Sessie cookies - Deze zijn essentieel voor het functioneren van de site.
Google Analytics - Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze site gebruiken.
We gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en om ons te helpen de site te verbeteren.
De cookies verzamelen informatie in een anonieme vorm, inclusief het aantal bezoekers van de site, hoe bezoekers naar de site zijn gekomen en de pagina's die ze hebben bezocht.

PRIVACYVERKLARING HEEMKUNDIGE KRING JAN VLEMINCK VZW - WIJNEGEM