Fotowedstrijd

Naar aanleiding van het 60-jarig bestaan van de vereniging organiseert de
heemkundige kring Jan Vleminck
in 2024 een fotowedstrijd.

Deelnemen kan tot 31/12/2024.
klik hier voor het reglement.


familiearchieven

 
21099 artikels. | update 2024-06-14 15:55:26
#inventarisitembegindatum
einddatum
1A.10/1.0.0"Extract uijt den testamente van wijlen Jan van den Bosch jonghman tot Aertselaer, op den tweeden augustij 1700 sestigh voor den notaris Leonard Constantin Gerardi present getuijgen binnen Antwerpen gepasseert, waer innen onder andere staet als volght,". Hij legateert aan de kinderen van wijlen Susanne Wijckmans en Jan van de Wouwer "een stede met huisinghe ende landen daer aen gelegen onder Hemissen". Pachter was Peeter Lauwerijssens.02/08/1766
02/08/1766
2A.10/2.0.0"Requeste voor jan baptist Wegghe & peeter van Paesschen momboiren over de kinderen van wijlen Cornelis Wegghe daer moeder aff is Anna van Paesschen, met authorisatie vande wethouderen van Ste Laurijs te Hove in dato 7 meert 1755". Verzoek gericht aan de heren drossaert en schepenen van St. Laureijs onder Hove. Zij melden hier dat Fransus Batens en zijn echtgenote aan de bovenvermelde kinderen hebben nagelaten; een stede groot 3 bunder gelegen onder Hemiksem, de helft in een bos gelegen op de scheiding Kontich- Aartselaar. De verzoekers waren genoodzaakt om deze goederen publiekelijk te laten verkopen daar er vele erfgenamen waren.07/03/1755
07/03/1755
3A.10/3.0.0"Copije Regte voor joannes hellemans van wethoud van bochout". Joannes Hellemans, weduwnaar van wijlen Maria Theresia de Ridder, richt een verzoekschrift aan de heren drossaart en schepenen van Boechout als oppermomboir over hun enig kind Maria Theresia Hellemans,en mede erfgenaam van wijlen Fransus Baetens.verklaart dat zij genoodzaakt waren om de nagelaten goederen openbaar te doen verkopen daar er vele erfgenamen waren zodat de opbrengst gemakkelijker verdeeld kond worden. Hij vraagt hen om de goedenisse daarvan te doen en de penningen te ontvangen zodat ieder zijn deel kan krijgen.07/03/1755
07/03/1755
4A.10/4.0.0" Copije, Regte voor Fransus Verrijcken als momboir over jacobus & cornelis vereijcken hunne minder jarige broeders, Met authorisatie van de wethouderen van Schelle, in dato 19 meert 1755". Peeter en Fransus Vereijcken richten een verzoekschrift tot de schout en schepenen van Schelle. Zij treden op als afgevaardigden van hun minderjarige broers, Jacobus en Cornelis, allen mede erfgenamen van wijlen Elisabeth Segers, overleden in het Klein Begijnhof van Mechelen. Zij liet een hofstede met huis en 3 bunder land na gestaan en gelegen onder Hemiksem met nog een klein bos gelegen onder Aartselaar. Zij vragen dat de opbrengst van de publieke verkoop verdeeld zou worden onder de talrijke erfgenamen.19/03/1755
19/03/1755
5A.10/5.0.0" Copije, Regte voor Egidius en Peeter Pauwels Momboirs over fransus Dielis ende Theresia Pauwels hun minderjarige suster ende broeder, met permissie ende authorisatie vande wethouderen van boom in dat 1e Maij 1755. Zij richten een verzoekschrift tot de drossaart en schepenen van Boom de opbrengst van de openbare verkoop van een stede met land te verdelen onder de talrijke erfgenamen van wijlen Fransus Baetens welke gehuwd was met Elisabeth Segers.01/05/1755
01/05/1755
6A.10/6.0.0" Copije Regte voor jan bapt van vereijcken van heeren weesmr der stadt antwerpen, 21 febr 1755". Joannes Baptiste Vereijcken aangestelde vertegenwoordiger over de 2 minderjarige kinderen van wijlen Guilliam Schuereweghen en Magdalena Janssens verzoekt de heren weesmeesters van Antwerpen om de opbrengst te verdelen onder beide kinderen welke afkomstig is van de publieke verkoop van goederen uit de nalatenschap van wijlen Elisabeth Segers. Het betrof hier een stede met huis onder Hemiksem en een stuk bos onder Aartselaar.21/02/1755
21/02/1755
7A.10/7.0.0Alle erfgenamen van wijlen Maria Segers en Guilliam de Rademaker bekennen ontvangen te hebben uit handen van Jan Van den Bosch de som van 511 gulden 11 1/4 stuivers wisselgeld als zijnde hun geregte vierde paart van de verkoop van een stede en landen gelegen onder Hemiksem aan het Kerkeneijnde.03/05/1755
03/05/1755
8A.10/8.0.0Peeter Baetens, Joannes Stuijck en Andries Ge.rdts verklaren ontvangen te hebben uit handen van Jan vanden Bosch uit Hemiksem de som van 100 gulden afkomstig uit het legaat van wijlen Fransus Baetens en Elisebath Segers ingevolge hun testament opgemaakt op 24 december 1723 ten kantore van notaris de Bruijn. Deze som was afkomstig van de verkoop van een stede met land gelegen onder Hemiksem op het Kerkeneind.03/05/1755
03/05/1755
9A.10/9.0.0" Copije, Regte voor Peeter de Ridder momboir van sijnen minderjarigen broeder francois De Ridder, met permiossie van wethouderen van Edegem". Peeter De Ridder richt een verzoekschrift tot de stadhouder en schepenen van Edegem. Hij vraagt hier als vertegenwoordiger van zijn minderjarige broer Francis of het mogelijk is her erfdeel te verkrijgen uit de nalatenschap van wijlen Francus Baetens en Elisabeth Segers. Hij is medeerfgenaam voor een deel uit de verkoop van een stede gelegen onder Hemiksem en een bos genaams e Bleckbosch' o,nder Wilrijck. Alles werd publiek verkocht om zo de erfenis te verdelen. Peeter en Francis waren de kinderen van wijlen Cornelis De Ridder en Elisabeth De Voeght.20/03/1755
20/03/1755
10A.10/10.0.0"Aen Mijne Eerweerde heere Die Borgemeester ende Schepenen der stadt Antwerpen". Nicolaes Wouters, priester en kapelaan der Cathedrale kerk van Antwerpen, aangesteld als curator over de goederen van Clara Maria Schuerwegen, dochter van Hendrik en Petronella Dillewijns vraagt ofdat het mogelijk is dat het erfdeel van Clara Schuerwege uitbetaald zou kunnen worden. Zij was medeerfgenaam uit de nalatenschap van wijlen Francus Baetens en Elisabeth Segers. Clara Maria Schuerwegen was zwakzinnig.01/01/1700
31/12/1799
<<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >>>
0.020 seconds
A - Aartselaar Cleydael Stier
C - Cogels
CS - Calvert Stier
DC - de Coninck
DG - de Gruben, Kramp, van Parijs, Martens, Fourmont, Fourment, van der Aa, Cardon, de Vlieghere, van Eupen, de Neuff, van Delft, Jordaens, van Horenbeeck, Beeckmans, Pouppez de Kettemis, de Turck, della Faille
H - van Havre
HS - van Havre Schoten
M - Melijn
P - Peeters d'Aertselaer
V - de Weerdt Rubens
VE - van Ertborn
VS - van Havre Stier
 
 

heemkringwijnegem.be maakt gebruik van cookies

Bij akkoord maakt deze website gebruik van cookies voor functioneel gebruik en om de website te analyseren.
Sessie cookies - Deze zijn essentieel voor het functioneren van de site.
Google Analytics - Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze site gebruiken.
We gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en om ons te helpen de site te verbeteren.
De cookies verzamelen informatie in een anonieme vorm, inclusief het aantal bezoekers van de site, hoe bezoekers naar de site zijn gekomen en de pagina's die ze hebben bezocht.

PRIVACYVERKLARING HEEMKUNDIGE KRING JAN VLEMINCK VZW - WIJNEGEM